تگ - تصمیم گیری در فضای مجازی

تصمیم گیری در فضای مجازی

تصمیم گیری در فضای مجازی جایگاه تفکر رسانه ای، عقل و تصمیم گیری ما کجاست؟ کجای این پازل هستیم؟ چطور زندگی میکنیم چطور فکر میکنیم؟ چقدر خودمان تصمیم میگیریم؟ چقدر مدل کیف و کفش و لباس و پوششمان را خودمان انتخاب میکنیم؟ چقدر مدل درس خواندن و کار و فعالیتمان را خودمان انتخاب میکنیم؟ و چقدرش را رسانه های انتخاب میکنند؟     وقتی از رسانه ها صحبت میکنیم الزاما منظور تلوزیون نیست. همین آدمهایی که در شبکه های مختلف حضور دارند و عملا این ها خیلی از اوقات برای ما تصمیم میگیرند. قدرت تصمیم گیری را از خودمان گرفته ایم. اتفاقاتی که تنها خودمان باید درموردشان تصمیم بگیریم. این موضوع...

روح عقل دل مساله اینست !

روح عقل دل مساله اینست ! روح، عقل و دل! سه نعمتی که انسان داراست، اما کدام یک از آن ها برای ما تصمیم می گیرند؟! مساله اینست! تصمیم گیری در دنیای مجازی و در مواجهه با اخبار و مطالب چالش بر انگیز از سخت ترین کارها است. آنجا که ظرف چند ثانیه همه دانسته ها و باورهایت به زیر علامت سنگین سوال می رود. جایی که در آن واحد مغز و قلبت به تکاپو می افتند تا حقیقت را دریابند. مدیریت تاثیر پذیری از فضای مجازی و رسانه ها در این زمان کاربرد خواهد داشت. روح عقل دل مساله اینست درست در همین لحظه است که باید...