تگ - تعامل با مخاطبین در فضای مجازی

تعامل با مخاطبین در فضای مجازی

تعامل با مخاطبین در فضای مجازی رکن اصلی موفقیت در رسانه است. شنیدن و موثر دانستن انتقادات و نظرات کاربران به رشد ما بسیار کمک می کند. مخاطبین ما در محیط های مختلف فضای مجازی سرمایه های حضور و وجود ما در این فضا هستند. یعنی اگر ما مخاطبینمان را نداشته باشیم گویی هیچ چیزی، هیچ سرمایه و فرصتی در این فضا نداریم. چرا که تمام ارزش کار تبلیغی ما به وجود مخاطبینی است که آن ها را ببینیم، که با آن ها تعامل کنیم. حضور در فضای مجازی نیاز به صحبت و تعامل با مخاطبین دارد. ما باید نسبت به...