تگ - تفاوت فضای حقیقی و مجازی

تفاوت فضای حقیقی و مجازی

تفاوت فضای حقیقی و مجازی مانند تفاوت زندگی کردن و نفس کشیدن است شاید ما در فضای مجازی هم حضور داشته باشیم ولی حضور به معنای احساس خوشبختی واقعی و لذت از زندگی نیست. تفاوت فضای مجازی و حقیقی مانند تفاوت گردو و مغز گردو است گردو ممکن است پوک باشد و یا ممکن است پر باشد ممکن است ظاهر زیبای آن فریبنده باشد و ممکن است که درونی زیباتر از آنچه که نشان می دهد داشته باشد. فضای مجازی نیز دقیقا همین ویژگی ها را دارد شاید ما از تصویر پروفایل یک نفر او را قضاوت کنیم در حالی که او با تصویر پروفایلش بسیار...