تگ - تفکر در رسانه

جایگاه تفکر انسانها در رسانه

جایگاه تفکر انسانها در رسانه تفکر و قدرت انتخاب ما آدم ها، کاجای دنیای رسانه ای امروز قرار داره؟! اصلا قرار داره؟! همه ما انسان ها قدرت تفکر و انتخاب داریم. و در زندگی خودمان همواره در حال استفاده از آن ها هستیم. هر روز صدها بار تصمیم میگیریم و انتخاب میکنیم کدام را عملی کنیم و به کدام یک بها ندهیم. اجازه بدهیم که تصمیمی بر زندگی ما اثر بگذارد و یا اینکه آن فکر را پشت سر بگذاریم. اینها همه و همه وابسته به ما و قدرت انتخاب و اختیار ماست. اما ما در دنیای دیگری نیز زندگی میکنیم که اوضاع در آن به شیوه...