تگ - جایگزین های فضای مجازی

جایگزین های فضای مجازی

جایگزین های فضای مجازی را میتوان از خود فضای مجازی با در نظر گرفتن مواردی مانند مدیریت زمان و آموزنده بودن بازی ها انتخاب کرد. استفاده از بازی های کامپیوتری در زمانه ما خیلی مورد نیاز است و کسانی که از استفاده های مثبت این فضا بدگویی می کنند سخت در حال اشتباه هستند. بلکه باید بگوییم کاملا برعکس گفته این ها صادق است و خوب یا بد بودن استفاده از فضای مجازی به عهده هر فردی است که از آن استفاده می کند. خیلی وقتا والدین برای خود یا فرزندانشان دغدغه استفاده بی رویه از فضای مجازی را دارند. ولی به...