تگ - خود مراقبتی آنلاین

خود مراقبتی در فضای مجازی

خود مراقبتی در فضای مجازی یا هان تقوای مجازی و خودکنترلی در فضای مجازی را باید از خودمان شروع کنیم نه فرزندانمان. والدین در فضای مجازی تلاش می کنند که حواسشان به فرزندانشان باشد. که فرزندان درگیر ابزار آلات و اتفاقات مخل و مضر نباشد. اما چه کسی حواسش به والدین هست؟ اما در بحث فضای رسانه قاعده ای به نام خودکنترلی وجود دارد. اگر هر انسانی بتواند در فضای مجازی از خود مراقبت کند و تقوای مجازی داشته باشد اتفاق خوبی رخ خواهد داد. زمانی که انسان وسوسه می شود که بر روی مطلب نامربوطی که در مقابل او قرار دارد کلیک کند آن را ببیند...