تگ - خود مراقبتی در فضای مجازی

تقوای مجازی به سبک حضرت امیر علیه السلام

تقوای مجازی همام چشم در چشم مولایش میدوزد و نور تقوای علی مست و مسحورش میکند، شاید امروز ما را میدید که از امیر بیان صفات متقین را طلب کرد. وشاید علی نیز امروز ما را میدید، که به الگویی برای با تقوا بودن محتاجیم، آستین بالا زد و تصویر رویایی متقین را در تابلوی الفاظ و کلمات در مقابل دیده ما نصب کرد. و اینک ماییم که در بند بند شئون زندگیمان محتاج الگویی هستیم تا خود را به آن محک زنیم؛ و وزن خود را در ترازوی وجدانمان در مقابل آن سنگ محک قرار دهیم. و فضای مجازی، و وای از این فضا که به...

خود مراقبتی در فضای مجازی

خود مراقبتی در فضای مجازی یا هان تقوای مجازی و خودکنترلی در فضای مجازی را باید از خودمان شروع کنیم نه فرزندانمان. والدین در فضای مجازی تلاش می کنند که حواسشان به فرزندانشان باشد. که فرزندان درگیر ابزار آلات و اتفاقات مخل و مضر نباشد. اما چه کسی حواسش به والدین هست؟ اما در بحث فضای رسانه قاعده ای به نام خودکنترلی وجود دارد. اگر هر انسانی بتواند در فضای مجازی از خود مراقبت کند و تقوای مجازی داشته باشد اتفاق خوبی رخ خواهد داد. زمانی که انسان وسوسه می شود که بر روی مطلب نامربوطی که در...