تگ - دامی برای دختران

شبکه های مجازی یک دام واقعی برای دختران

شبکه های مجازی یک دام واقعی برای دختران آسیب پذیر در فضای مجازی هستند. سوء مدیریت مصرف رسانه و شبکه های مجازی دامی برای دختران به شمار می رود که قربانیان زیادی داشته است. یک سری اتفاقات، بیان ها و مسائلی را در بدنه عمومی جامعه تبدیل کردن به یک سری لطیفه و جوک. که تا اسم یک سری اتفاقات میاد صحبت از یک سری اتفاقات به میان می آید همه می گویند ولش کنید شبکه های اجتماعی تبدیل به یک سری دام شده اند برای افراد سود جو. به معنای اینکه آدم هایی که تمایل دارند برای جذب پول بیشتر و...