تگ - رسانه مخرب

مهر مادری و محبت پدری

مهر مادری و محبت پدری بعضی از ماها عادت های بدی پیدا کردیم، یکی از آنها عادت به فلش اتهام است. و این شاید یکی از تلخ ترین اتفاقات زندگی ما آدم های معاصر همین باشد. در حقیقت نپذیرفتن حق و حقیقت ما را به سمتی برده که انگار نمیخواهیم یا نمی...

به کجا میرویم؟!

به کجا میرویم؟! ذهنم پر است از امواج صوتی و تصویری، امواجی که آرام و قرارم را گرفته‌اند و تا می‌آیم آرام شوم، با بالا و پایین شدنشان ناآرامم می‌کنند. گویی حاضر نیستند در جایی که مستقر شده‌اند، آرامش نسبی برقرار شود! حق هم دارند، انتظار نابجایی است، زیرا؛ ویژگی امواج همین...

question