تگ - رسانه ها برای افسردگی خوبند یا بد

رسانه ها برای افسردگی

رسانه ها برای افسردگی و درمان احساس عقب ماندگی میتوانند بسیار مفید باشند به شرطی که سواد رسانه‌ای و نحوه استفاده از فضای مجازی برای درمان افسردگی را بدانیم رسانه ها هم میتوانند برای از بین بردن افسردگی خوب باشند و هم میتوانند افسردگی ایجاد کنند. برای مثال بازی های موبایل و کامپیوتری هستند که که اعتماد  به نفس فرد و قدرت تحلیل او را بیشتر میکنند و شخصیت فرد را قوی تر میکنند. بازی هایی  با موضوعات و ساختار های مختلف و جذاب که که شخص را از حالت انزوای خود خارج میکنند و افسردگی او را کاهش می دهند و یا از بین میبرند. اما...