تگ - رمز دیده شدن

جایگاه ما در فضای مجازی / جنجال های لحظه ای و لحظه های فراموشی!

جایگاه ما در فضای مجازی به همراه حفظ شخصیت و حریم در فضای مجازی قابل ارتقا است. همین که ما اینجا کَر نمی شویم جای شکرش باقیست! آخر می دانید انقدر سر و صدا و همهمه و داد و بیداد زیاد است که اصلا انگار صدا به صدا نمی رسد، یا باید شاخ باشید و یا نوچه! اصولا از این دو حالت خارج نیست ... یا باید دیده بشوید و یا فقط بیننده باشید ... فضای مجازی همین است که هست، راه پس و پیش هم ندارد. اصلا انگار که باید اینطور باشد یا شاید هم میخواهند که اینطور باشد ... هر کس...