تگ - روابط خواهر برادری فضای مجازی

روابط خواهر برادری فضای مجازی

روابط خواهر برادری فضای مجازی هیچ خواهر و برادری در فضای مجازی، خواهر و برادر باقی نمی مانند! با ظهور و گسترش رسانه های اجتماعی و فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی و امکانات آن، روابط جدیدی میان انسان ها شکل گرفت. انسان ها که عادت داشتند هنگام ارتباط به چهره یکدیگر نگاه کنند یا حداقل صدای یکدیگر را بشنوند، حالا با تکنولوژی رو به رو بودند که باید با متن سروکار می داشتند.   روابط خواهر برادری فضای مجازی و در میان این روابط جدید تعملات جدیدتری نیز شکل گرفت. که تنها نام دیگر بودند برای روابط دوستانه و روابط فضای مجازی.