تگ - روح عقل دل

روح عقل دل مساله اینست !

روح عقل دل مساله اینست ! روح، عقل و دل! سه نعمتی که انسان داراست، اما کدام یک از آن ها برای ما تصمیم می گیرند؟! مساله اینست! تصمیم گیری در دنیای مجازی و در مواجهه با اخبار و مطالب چالش بر انگیز از سخت ترین کارها است. آنجا که ظرف چند ثانیه همه دانسته ها و باورهایت به زیر علامت سنگین سوال می رود. جایی که در آن واحد مغز و قلبت به تکاپو می افتند تا حقیقت را دریابند. مدیریت تاثیر پذیری از فضای مجازی و رسانه ها در این زمان کاربرد خواهد داشت. روح عقل دل مساله اینست درست در همین لحظه است که باید...