تگ - سازمان امنیت ملی آمریکا

شنود اطلاعات توسط آمریکا

شنود اطلاعات از متن اساسنامه سازمان ASN آمریکا: "شنود الکترونیک مخابراتی، در سراسر جهان(تلفن همراه، دورنگار، ایمیل، و اینترنت) و همچنین دریافت و واکاوی نگاره های ماهواره ای، در حوزه وظایف سازمان امنیت ملی آمریکا است." شنود اطلاعات زندگی کردن در قرن بیست و یکم و عصر اطلاعات به معنای زندگی در دنیایی است...

question