تگ - سبک زندگی مجازی

تاثیرگذاری و تاثیر پذیری از فضای مجازی

تاثیرگذاری و تاثیر پذیری از فضای مجازی راز ماندگاری و مقاومت در برابر تبلیغات گسترده رسانه ها را فاش می کند. تاثیرگذاری در فضای مجازی و تاثیر پذیری از کانال ها و ... بدون آمادگی و آگاهی امکان پذیر نیست. رسانه های غربی و رسانه های ضد دین، ضد تفکر زیبای اسلامی به شدت روی اصول تاثیر گذاری دقت دارند. اینکه چطور می توانند بسیار زیاد موثر باشند. اینکه چطور می توانند تا حد بسیار قابل توجهی روی مخاطبشان تاثیر بگذارند. اما ما اصلا بر حجم اثر پذیری خود دقت نمی کنیم و بهه راحتی تفکر، منطق، احساسات و ... خود را به دست رسانه...

سبک زندگی در فضای مجازی

سبک زندگی در فضای مجازی با تغییرات گسترده و کلان و گاهی با تغییرات جزئی همراه است. سبک زندگی مجازی و مناسب را باید با تغییرات رویه خودمان بسنجیم. استفاده از رسانه ها به چند شرط خیلی هم خوب است. کسی نباید به شما بگوید موبایلت را کنار بگذار. کسی نباید بگوید از این ابزار استفاده نکن. خیلی هم خوب است ولی به چند شرط. یک اینکه سبک زندگیتان تغییر نکند. سبک زندگی شامل چه چیز هایی می شود؟ سبک زندگی شامل رویه ای که قبل از استفاده از فضای مجازی داشتم است. چگونه زندگی می کردم و چه ارزش ها و ضد ارزشهایی برای من...