تگ - سبک زندگی مناسب

سبک زندگی در فضای مجازی

سبک زندگی در فضای مجازی با تغییرات گسترده و کلان و گاهی با تغییرات جزئی همراه است. سبک زندگی مجازی و مناسب را باید با تغییرات رویه خودمان بسنجیم. استفاده از رسانه ها به چند شرط خیلی هم خوب است. کسی نباید به شما بگوید موبایلت را کنار بگذار. کسی نباید بگوید از این ابزار استفاده نکن. خیلی هم خوب است ولی به چند شرط. یک اینکه سبک زندگیتان تغییر نکند. سبک زندگی شامل چه چیز هایی می شود؟ سبک زندگی شامل رویه ای که قبل از استفاده از فضای مجازی داشتم است. چگونه زندگی می کردم و چه ارزش ها و ضد ارزشهایی برای من...