تگ - سریال های ماهواره ای

تاثیر ماهواره روی افراد

در زندگی برای تک تک شخصیت های سریال ها و فیلم ها احساساتی می شویم و با خوشحالیشون خوشحال و با ناراحتیشون ناراحت می شویم ولی آیا در زندگی واقعی هم همینطور هستیم؟  

question