تگ - شروع با بسم الله

شروع همه چیز با بسم الله

شروع همه چیز با بسم الله قاعده این است که ما در فضای حقیقی کارهایمان را با بسم الله شروع کنیم. با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی ما باید این قالب را داشته باشد. خب این چه ارتباطی با فضای مجازی می تواند داشته باشد؟ فضای حقیقی زندگی ما جای خود ولی ما یک زندگی مجازی هم داریم.     مثلا ممکن است یک فضای تجاری در فضای مجازی داشته باشیم، یا ممکن است اقدام کنیم برای خرید یک محصول. یا اقدام کنیم به ایجاد یک وبسایت یا یک اپلیکیشن. تمام این ها بخشی از ساختار زندگی ماست. ولو در فضای مجازی. به همین دلیل این کار ها باید...