تگ - شلوغی شهر

شلوغی شهر

شلوغی شهر مدیریت مصرف رسانه ها را از ما گرفته است. این شلوغی اجازه نمی دهد از خودمان سوال بپرسیم. استفاده از رسانه ها باید حساب شده و متمرکز باشد. در شلوغی و التهابات شهر، ما هم یکی از آدمهایی شدیم که فقط هر اتفاقی که در اختیارمان قرار می دهند بدون هیچ توجیه و دلیلی استفاده می کنیم. از خودمان نمیپرسیم چرا این سرویس رایگان است از خودمان نمیپرسیم که آیا ارزش این را دارد که خودمان یا فرزندمان را درگیر فلان بازی و یا فلان ابزار شود از خودمان نمی پرسیم که آینده این قصه به کجا می رسد...