تگ - شیطان مجازی

شیطان مجازی

شیطان مجازی با استفاده از حربه های جدید به سراغ کاربران می رود. شیطون به هر کسی از راه نفوذ خاص اون آدم وارد افکارش میشه، راه نفوذ شما چیه؟ علمت؟ خوشگلیت؟ ثروتت؟   شیطان مجازی شیطان که شاخ دم ندارد، شیطان میتواند همه جا باشد. در هر جایی که فکرش نمیکنیم و همیشه همراه ما. هر چیزی که استفاده نادرست و باطل از آن بشود شیطانی است برای انسان. که او را به بیراهه ها میکشاند. ترفند شیطان همیشه این بوده که زشتی ها را زیبا جلوه دهد دروغ و پلیدی ها را در قالبی جذاب به نمایش بگذارد تا انسان را به راهی که...