تگ - ظاهر فضای مجازی

ظاهر و باطن فضای مجازی

ظاهر و باطن فضای مجازی اینه ... دوست میشیم و میخندیم و در ظاهری شاد شادیم ... و شب با گریه و تنهایی به خواب میریم ...کم نیستند افرادی که در شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و رسانه های مختلف نه تنها خودشان نیستند، بلکه کیلومتر ها با خود واقعی و احساسات و افکارشان فاصله دارند.شاید ترس از قضاوت ها، حرف ها و تهمت های بی اساس سایرین اجازه نمیدهد که شخص خودش را، خود واقعی اش را بروز ندهد.ظاهر و باطن فضای مجازیمتاسفانه دنیای مجازی که میتوانست جایی برای خوب شدن حالمان و پیشرفت و موفقیت باشد را با نا آگاهی، عدم مدیریت...