تگ - عقل به جای احساس

عقل به جای احساس

عقل به جای احساس در فضا مجازی کار می کند. فضای مجازی فضای منطقی و فضای عقلی است. تجربه نشان داده که آدم هایی که با احساس به این فضا وارد می شوند چه در بحث فضای تبلیغی، چه در بحث فضای تجاری و چه در بحث فضای شخصی وقتی که با احساس وارد می شوند شکست می خورند. چون که اختیار افکار خود را به راحتی از دست می دهند. وقتی که با احساس وارد فضای مجازی می شوید از شاکله و پایه فضای مجازی خارج شده اید. پایه فضای مجازی بر اساس منطق و تعقل است.

عقل به جای احساس

کلی مطلب...