تگ - قالب اینفوگرافی

قالب اینفوگرافی

شناخت انواع قالب اینفوگرافی به شما کمک می کند تا اصول نویسندگی در فضای مجازی در قالب اینفوگرافیک را بیشتر عایت کنید. کلمه اینفوگرافیک (Infographic) در حقیقت از ترکیب دو لغت information ( اطلاعات) و graphic ساخته شده است. به همین دلیل ساده اگر بگوییم اینفوگرافی در واقع یک ساختار گرافیکی است که هدف آن درک سریع و راحتتر اطلاعات و آمار است. از متن خیلی کمی در اینفوگرافی استفاده میشود اما همین موضوع آن را یک ابزار قوی برای به نمایشرآوردن آمار و داده ها، ترسیم روابط و روند ها، توضیح مفهوم ها، بیان مسائل پیچیده به شکل...