تگ - قدرت انتخاب در فضای مجازی

تصمیم گیری در فضای مجازی

تصمیم گیری در فضای مجازی جایگاه تفکر رسانه ای، عقل و تصمیم گیری ما کجاست؟ کجای این پازل هستیم؟ چطور زندگی میکنیم چطور فکر میکنیم؟ چقدر خودمان تصمیم میگیریم؟ چقدر مدل کیف و کفش و لباس و پوششمان را خودمان انتخاب میکنیم؟ چقدر مدل درس خواندن و کار و فعالیتمان را خودمان انتخاب میکنیم؟ و چقدرش را رسانه های انتخاب میکنند؟     وقتی از رسانه ها صحبت میکنیم الزاما منظور تلوزیون نیست. همین آدمهایی که در شبکه های مختلف حضور دارند و عملا این ها خیلی از اوقات برای ما تصمیم میگیرند. قدرت تصمیم گیری را از خودمان گرفته ایم. اتفاقاتی که تنها خودمان باید درموردشان تصمیم بگیریم. این موضوع...