تگ - قدرت تفکر

جایگاه ما در فضای مجازی / جنجال های لحظه ای و لحظه های فراموشی!

جایگاه ما در فضای مجازی به همراه حفظ شخصیت و حریم در فضای مجازی قابل ارتقا است. همین که ما اینجا کَر نمی شویم جای شکرش باقیست! آخر می دانید انقدر سر و صدا و همهمه و داد و بیداد زیاد است که اصلا انگار صدا به صدا نمی رسد، یا باید شاخ باشید و یا نوچه! اصولا از این دو حالت خارج نیست ... یا باید دیده بشوید و یا فقط بیننده باشید ... فضای مجازی همین است که هست، راه پس و پیش هم ندارد. اصلا انگار که باید اینطور باشد یا شاید هم میخواهند که اینطور باشد ... هر کس...

موج های مجازی

موج های مجازی جریان هایی را راه می اندازند که قدرت تفکر در رسانه ها را از افراد می گیرند و انسان ها را دچار اشتباه و قضاوت زود هنگام در فضای مجازی میکنند. واقعیت فضای مجازی این است که این فضا یک موج است. یک موج بزرگ که شامل موج ها کوچکتر است. مانند دریا. موجی بزرگ که پشت ماجراست و موج های کوچکی در جلوی آن حرکت میگیرند. نباید درگیر این موج های رسانه ای شد. این موج های فضای مجازی قدرت تحلیل و استدلار را از ما میگیرند. قدرت فکر کردن را از انسان...