تگ - قدم اول تغییر

قدم اول تغییر

قدم اول تغییر تغییر یک اتفاق آنی در جامعه نیست! اولین قدم تغییر، خودِ ماییم!   قدم اول تغییر   تقریبا همه افراد همیشه منتظر اتفاق افتادن آن تغییری هستند که زندگی آن ها را دگرگون کند و اتفاقات جدید و خوب برایشان رقم بزند. شاید در زندگی فردی با درصد احتمال کمی این اتفاق برای برخی بیفتد اما وقتی که نوبت به تغییر به جامعه میرسد این احتمال به صفر میرسد. اتفاق خوب و تغییر سازنده در جامعه هیچگاه خود به خود روی نمیدهد، بلکه نتیجه ذره ذره تلاش های اعضای آن جامعه است. وقتی فردی تصمیم به برداشتن قدمی در اصلاح خودش میگیرید، احتمال تغییر در جامعه را اندکی افزایش...