تگ - محرم و نا محرم

روابط خواهر برادری فضای مجازی

روابط خواهر برادری فضای مجازی هیچ خواهر و برادری در فضای مجازی، خواهر و برادر باقی نمی مانند! با ظهور و گسترش رسانه های اجتماعی و فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی و امکانات آن، روابط جدیدی میان انسان ها شکل گرفت. انسان ها که عادت داشتند هنگام ارتباط به چهره یکدیگر نگاه کنند یا حداقل صدای یکدیگر را بشنوند، حالا با تکنولوژی رو به رو بودند که باید با متن سروکار می داشتند.   روابط خواهر برادری فضای مجازی و در میان این روابط جدید تعملات جدیدتری نیز شکل گرفت. که تنها نام دیگر بودند برای روابط دوستانه و روابط فضای مجازی. حرف های دروغ و بهانه ها...

رعایت محرم و نامحرم در فضای مجازی

رعایت محرم و نامحرم در فضای مجازی هم باید مانند فضای حقیقی مرود توجه باشد. همانگونه که در فضای حقیقی از بسیاری از برخوردها پرهیز می کنیم در فضای مجازی هم باید همین رفتار را داشته باشیم. در فضای مجازی باید خیلی بیشتر از فضای حقیقی مواظب باشیم فضای حقیقی جایی است که خیلی وقت ها آدم با لحاظ حضور طرف مقابل از گفتن خیلی از کلمات پرهیز می کند از گفتن خیلی از کلمات و بیان خیلی از رفتارها دوری می کند ولی در فضای مجازی اینطور نیست. فضای مجازی با لحاظ اینکه حضوری درش نیست به خانم ها و آقایان اجازه صمیمی شدن می...