تگ - مدیریت تاثیر پذیری از فضای مجازی

مدیریت تاثیر پذیری از فضای مجازی

مدیریت تاثیر پذیری از فضای مجازی یک رکن اساسی در مدیریت مصرف رسانه ها است. تاثیر پذیری ما از رسانه ها باید آگاهانه باشد و این موضوع با افزایش آگاهی امکان پذیر است. نکته جالب در بحث رسانه این است که افزایش آگاهی آسیب را کم می کند. یعنی من وقتی بدانم فیلم ها چگونه اثر گذاری می کنند؟ ناخودآگاه آسیب قصه کاهش می یابد. و علت این اتفاق این است که ذهن من واکسینه شده است. من می دانم که این فیلم با این تکنیک قصد انتقال این پیام را دارد. و ذهن خود به خود در مقابل این پیام مقابله می کند و...