تگ - مسئولیت رسانه ای والدین

تربیت رسانه ای فرزند

تربیت رسانه ای فرزندباور کنیم! مسئولیت رسانه ای بچه هامون، با ماست!تربیت رسانه ای فرزندمسئولیت والدین تنها در تامین نیازهایی همچون پوشاک و خوراک و محبت کردن محدود نمیشود. پدر و مادر مسئولیت مهم دیگری نیز دارند که در واقع تامین خوراک ذهن و رقم زدن آینده فرزندان شان است.نه شبکه های تلوزیونی و ماهواره ای و نه رسانه های اجتماعی همچون اینستاگرام و  ... و نه اینترنت هیچ یک نمیتوانند جایگزین خانواده شوند. کودکی که تازه با محیط اطراف خودش آشنا شده و در میان انبوهی از تکنولوژی های جذاب قرار گرفته است، کنجکاوانه قصد امتحان کردن همه چیز را دارد و مسلما هیچ...