تگ - مطالبه گری در فضای مجازی

ارزش مطالبه گری

ارزش مطالبه گری یکی از مشکلات ما این است که عادت نکرده ایم که به مطالبه گری. اگر این عادت را در خودمان را تقویت کنیم و پرورش دهیم که اگر اتفاق ناخوشایند میبینیم. از مسئول آن اتفاق علت و توضیح را مطالبه کنیم. یا اگر نیاز است خودمان نهی از منکر کنیم. یا اتفاق مثبت و خوبی بایستی رقم میخورده است و رقم نخورده. باید مطالبه اش کنیم، یا امر به معروف کنیم.     این اتفاق در فضای جامعه ما به طور کلی در حال مسکوت شدن است و این میتواند بسیار فاجعه آمیز باشد. چه در مسئله حجاب و چه در بسیاری مسائل اینچنینی که امروزه در...