تگ - مطالب ویکی ها

ویکی تخصصی

ویکی تخصصی به یک موضوع خاص می پردازند مانند ویکی که فقط برای به موضوعات تاریخی اختصاص دارد و بعضی از ویکی ها هم به موضوعات عام و غیر تخصصی می پردازند مانند ویکی پدیا. ایجاد یک ویکی تخصصی در یک موضوع، حالا این موضوع، هر موضوع و ساختاری ممکن است باشد. اصلا اتفاق سخت و پیچیده ای نیست. با یک دانش فنی اولیه به سادگی هر چه تمام تر می توانید یک ویکی را ایجاد کنید و یک ساختار اصولی و درست برایش مشخص کنید. به این شکل که آدم های مختلف که راجع به این موضوع خاص حرف دارند...