تگ - مقابله با باج افزارها

باج افزار چیست و چگونه جلوی باج افزار ها را بگیریم

باج افزار چیست ؟ دسته ای از بدافزار ها باج افزار نام دارند. که در واقع دستگاه شما را آلوده و قفل میکنند و از شما مطالبه وجه میکنند. باج‌ افزار ها دستگاه شما، چه موبایل باشد، چه کامپیوتر یا تبلت و ... را با ارسال یک بدافزار به آنها قفل میکنند. اگر کاربر به نصب نرم فزار هایی که بر روی دستگاه خود انجام می دهد دقت نداشته باشد، ممکن است که مورد چنین حملاتی قرار بگیرید و مسائلی که ممکن است پیش بیاید چندان خوشایند نخواهد بود. تمام اطلاعات شما میتواند قفل شود و گاهی هرگز امکان دسترسی مجدد به اطلاعاتتان را...