تگ - مهمترین نیازهای قرن 21

مهارت های قرن ۲۱

مهارت های قرن ۲۱ دیگر فقط شامل آموختن خواندن و نوشتن نیست. با پیشرفت تکنولوژی و به وجود آمدن اتفاقات جدید انسان ها به مهارت های جدید نیازمند هستند. طبق تعریفی که سازمان یونسکو ارائه داده است با سوادی به توانایی تغییر گفته می شود و با سواد کسی است که بتواند با توجه به خوانده ها و آموخته هایش تغییری در زندگی خود ایجاد کند. با توجه به این تعریف حتی بسیاری از اساتید و نخبگان دانشگاهی ما نیز با سواد شناخته می شوند. و مدارسی که در حال تربیت نخباگان آینده ایرانی هستند نسبت به تعریف سواد فاصله فراوان...