تگ - موفقیت در فضای مجازی

روح بزرگ رمز موفقیت

روح بزرگ رمز موفقیت آدم هایی که ظرفیت وجودی بیشتری دارند اصولا آدم های موفق تری هستند. هر چه بتوانیم روحمان را وسبعتر و بزرگتر کنیم ،مانند یک اقیانوس که بتواند مشکلات و اتفاقات را درون خودش حل میکند؛ میتوانیم موفق تر باشیم. حال در نظر بگیرید که این روح زیر سایه خداوند و اهل بیت ع باشد. چه اتفاقی رقم خواهد خورد؟ چه به نسبت خود ما و چه به نسبت پیرامون ما. فارغ از همه اتفاقاتی که برای چنین شخصی رقم میخورد. این فرد در فضای مجازی هم میتواند بسیار عالی عمل کند و بدرخشد. چنین فردی میتواند در فضای مجازی حرف حق را بزند ولو...

عقل به جای احساس

عقل به جای احساس در فضا مجازی کار می کند. فضای مجازی فضای منطقی و فضای عقلی است. تجربه نشان داده که آدم هایی که با احساس به این فضا وارد می شوند چه در بحث فضای تبلیغی، چه در بحث فضای تجاری و چه در بحث فضای شخصی وقتی که با احساس وارد می شوند شکست می خورند. چون که اختیار افکار خود را به راحتی از دست می دهند. وقتی که با احساس وارد فضای مجازی می شوید از شاکله و پایه فضای مجازی خارج شده اید. پایه فضای مجازی بر اساس منطق و تعقل است.

عقل به جای احساس

کلی مطلب...