تگ - نقاب مجازی

نقاب زیبای مجازی ، زیست مجازی خیلی از آدم ها …

نقاب زیبای مجازی ، زیست مجازی خیلی از آدم ها ... حقیقت این است که وقتی به تصویر برخی افراد در شبکه های اجتماعی نگاه میکنیم خودشان را نمیبینیم. بلکه تنها نقابی میبینیم که شخص با آن در این شبکه ها ظاهر می شود. گاهی نقابی از جنس خوشحالی ، گاهی نقابی از جنس تجمل و مدگرایی ، گاهی نقاب موفقیت ، گاهی نقاب غم و ... خاصیت فضای مجازی این است که به افراد این فرصت را میدهند، تا آن چه که همیشه در آرزویش بودند و آن کسی که همواره میخواستند باشند را تحقق ببخشند. البته فقط در این دنیای مجازی! نه در...