تگ - نوع نگاه

رابطه نوع نگاه و درک و فهم

رابطه نوع نگاه و درک و فهم بر هیچ کسی پوشیده نیست. زاویه دید انسان ها است که مشخص می کند از یک اتفاق و یا پدیده موجود در اجتماع چه برداشتی دارند. اینکه ما به یک اتفاق اجتماعی به چه دیدی نگاه می کنیم مشخص می کند چه برداشتی از آن داشته باشیم و به دنبال آن برداشت چه واکنشی نشان دهیم. مثل زاویه دید های مختلف نسبت بیماری کروناویروس که این روز ها درگیر ان هستیم. شخصی با زاویه دید اقتصادی به دنبال کسب منافع اقتصادی از این شرایط است و شخصی با نگاه انسانی و الهی نجات جان انسان ها را در...