تگ - هدف وسیله را توجیه نمیکند

تیر ۱۳۹۹

هدف وسیله را توجیه نمیکند

هدف وسیله را توجیه نمیکند برادر