تگ - هدف وسیله را توجیه نمیکند

هدف وسیله را توجیه نمیکند برادر

هدف وسیله را توجیه نمیکند نشر اکاذیب و دروغ ها و شایعه پراکنی در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی حتی اگر هدف درست باشد اشتباه هاست و محتوای آسیب رسان مجازی به شمار می رود. در حزب خدا که باشی رنگ و بوی عرش میگیری ظاهرت خدایی میشود قدم بر میداری برای خدا ، قلم میزنی برای خدا، مینویسی برای خدا و منتشر میکنی در راه خدا و ... افسر جنگ نرم سپاه خدا که باشی باید به نظر فرمانده ات بجنگی و گوش به فرمان او باشی. هر برنامه ای به ذهنت میرسد اول باید از خودت بپرسی...