تگ - وابستگی به شبکه های اجتماعی

اعتیاد به دنیای مجازی

اعتیاد به دنیای مجازی یا ... خدایا! ما را معتاد خودت کن ... هر وقت که نام اعتیاد را میشنویم ناخودآگاه معانی منفی و تصاویر ناخوشایند در ذهنمان می آید. اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به موبایل ، اعتیاد به اینستاگرام ، اعتیاد به شبکه های اجتماعی و ... اما تا به حال به این فکر کرده ایم که اعتیاد خوب هم میتواند وجود داشته باشد؟   اعتیاد به دنیای مجازی اعتیادی که با افتخار از آن صحبت کنیم! بلند و رسا بگوییم که من یک معتاد هستم بله اعتیاد خوب هم داریم. اعتیاد به چیزهای زیبا اعتیاد به خداوند، اعتیاد به عبادت به درگاه حضرت حق و دائما به...

گهی زین به پشت و باز هم …

گهی زین به پشت و باز هم ... همچنان زین به پشت! در دنیای امروز تکنولوژی که قرار بود ابزاری باشد در دست انسانها برای ساده تر کردن زندگی، اکنون ابزاری شده در دست عده ای تا با آن از دیگران استفاده ابزاری کنند! بیایید از خودمان سوال کنیم با ارزش ترین چیزی که در زندگی داریم چیست؟ پول هایمان؟ دوستی هایمان؟خانواده و عزیزانمان؟ متاسفانه جواب هیچ یک از این ها نیست. با ارزش ترین سرمایه هر انسان در زندگی وقت اوست. اگر زمان نداشته باشیم هیچ یک از موارد بالا را هم نداریم.   گهی زین به پشت و باز هم ... حال بیایید یک سوال دیگر از خود بپرسیم. این...