تگ - وابستگی به فضای مجازی

وابستگی به فضای مجازی

وابستگی به فضای مجازی خدایا! ما ار آویزانِ جز خودت نخواه و نکن! جایی در مسیر رسیدن به خدا، به یک جاده فرعی برخوردیم! کنجکاو شدیم و آن را پیش گرفتیم. هر چه که رفتیم به انتها نرسیدیم! از جاده اصلی دور و دورتر شدیم.   وابستگی به فضای مجازی تا جایی که وقتی پشت سرمان را نگاه کردیم دیگر چیزی ندیدیم جز مه و غبار وابستگی! وابستگی به این جاده بی پایان که همیشه چیزی در آن پاهایمان را به جلو هدایت میکرد. شبکه های اجتماعی وقتی وارد زندگی انسان ها شدند سرنوشت خیلی از آنها را تغییر دادند. انسان هایی که بدون اینکه بدانند در چه مسیری...