تگ - واقعیت در رسانه ها

حقیقت واقعیت در رسانه ها

حقیقت واقعیت در رسانه ها کدام است؟ رسانه ها همیشه دروغ نمی گویند فقط گاهی، واقعیت را آنطور که دوستش دارند بیان می کنند ... همه ما هر روز اخبار را دنبال میکنیم. منابع خبری زیادی وقایع روز را پوشش میدهند. اما نکته اینجاست چه میزان از آن را پوشش می دهند و یا کدام قسمت از خبر را برای انتشار انتخاب میکنند. چه بخواهیم و چه نخواهیم بسیاری از اخبار و اطلاعاتی که دریافت میکنم اگر حقیقت داشته باشند، کامل نیستند. کسانی که قدرت رسانه ها را در دست دارند به راحتی میتوانند با تحریف اخبار...