تگ - پروفایل سواد

تفکر رسانه ای در انواع رسانه

تفکر رسانه ای در انواع رسانه تفکر رسانه ای الزاما این نیست که زیاد کلیپ ببینیم در شبکه های اجتماعی نهایت فعالیت را داشته باشیم و زیاد فیلم ببینیم و روزنامه بخوانیم. تفکر رسانه ای به معنای تحلیل رسانه است. اینکه فکر کنیم و به یک جریان و ساختاری که فضای مجازی و آدم های موثر آن پی گرفته اند برای ایجاد یک اتفاق فکر کنیم. جریان ها را رصد کنیم و به اتفاقات یک نگاه چندجانبه داشته باشیم. چندجانبه از حیث زمان، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و اثری که در این بازه های زمانی روی مخاطب میگذارد.     تفکر...