تگ - پس از قطعی اینترنت

وظیفه کنونی در فضای مجازی چیست؟

وظیفه کنونی در فضای مجازی چیست؟ در جنگ پیش رو باید چه کرد؟! وظیفه ما در فضای مجازی بعد از قطعی اینترنت بسیار سنگین و حساس است ما باید بتوانیم با ارائه محتوای مناسب و حرفه ای روشنگری کنیم. در این شرایط باید با پوشش رسانه ای موفق و درست با انبوهی از کشته سازی ها مقابله کنیم. جنگ در فضای مجازی بعد از اتصال دوباره اینترنت و فضای مجازی و اتمام اختشاشات رخ خواهد داد. از هم اکنون باید به فکر جمع آوری و تولید محتوای حرفه ای برای تبلیغ در فضای مجازی بود...