تگ - پیشگیری از انحراف

آموختن قبل از به انحراف کشیده شدن

آموختن قبل از به انحراف کشیده شدن یکی از لوازم زندگی امروز هر کسی است از آن مواردی که قبل رخ دادن باید به فکر آن بود. از مواردی است که فردا برای آن دیر است. از همین الان آموختن را شروع کنید تا در آینده بتوانید به جنگ انحرافات بروید. همه ی ما آسیب های فضای مجازی را شنیده ایم و میدانیم آسیب دارد. اما اتفاق تلخ این است که تا وقتی آسیب به خودمان نرسد جدی اش نمیگیریم. همیشه صبر می کنیم تا وقتی آسیب به ما رسید بعد به دنبال راه حل می گردیم. مثل مادری که در اتاق مشاوره...