تگ - چالش های مجازی

چالش های فضای مجازی

چالش های فضای مجازی فقط چالش نیستند مثل چالش عکس برای ارتقای هوش مصنوعی فیسبوک توسط مارک زاکربرگ که با بازی دادن انسان ها برای رسیدن به دیتای رایگان انجام شد. چالش هایی که در فضای مجازی مطرح می شود بیشتر شبیه یک بازی است. بازی ای که برخی از آدم ها برای بازی دادن بقیه آدم ها می سازند. به عنوان مثال یک چالشی که چند سال چیش مطرح شده بود چالش عکس دو سال پیش و الان در یک قاب بود خیلی از مردم دنیا در این چالش شرکت کردند همه فکر می کردند که یک بازی است و واقعا هم...