تگ - کج فهمی مجازی

قدرت کلمات

قدرت کلمات کلمات بیشتر از گلوله ها آدم کشته اند! این یک واقعیت است. در طول تاریخ؛ چه تاریخ سیاسی چه تاریخ اجتماعی و چه تاریخ فردی کلمه هایی که استفاده می کنیم علاوه بر اینکه ذهنیت طرف مقابلمان را از ما شکل میدهند، میتوانند در نتیجه گیری آن نقض بسزایی داشته باشند.     حتما این داستان معروف را شینیده اید: پادشاهی حکم قتل فردی را صادر کرد و بعد تر در نامه ای نوشت "بخشش لازم نیست اعدامش کنید." منظور پادشاه این جمله بود که "بخشش، لازم نیست اعدامش کنید." اما کسانی که نامه را دریافت کردند آن را اینطور خواندند، "بخشش لازم نیست، اعدامش کنید." کلمات که به جای خود،...