تگ - کودکان در فضای مجازی

خوراک رسانه ای ۱

در بحث سواد رسانه یک مسئله بسیار مهمی هست به نام خوراک رسانه ای ، که شاید در نگاه اول بسیار ساده و پیش پا افتاده به نظر برسد. ولی واقعیت این است که مسئولیت خوراک رسانه ای فرزندان به عهده والدینشان است.

کودک و فضای مجازی

برخی سایت ها در فضای مجازی در نگاه اول موجه و قابل اعتماد اند اما پس از دقیق شدن در آنها متوجه محتواهای نامرتبط میشویم. محتواهایی که هدف آنها ایجاد تفکر و ذهنیت غلط برای کودکان است.

question