تگ - گهی زین به پشت

گهی زین به پشت و باز هم …

گهی زین به پشت و باز هم ... همچنان زین به پشت! در دنیای امروز تکنولوژی که قرار بود ابزاری باشد در دست انسانها برای ساده تر کردن زندگی، اکنون ابزاری شده در دست عده ای تا با آن از دیگران استفاده ابزاری کنند! بیایید از خودمان سوال کنیم با ارزش ترین چیزی که در زندگی داریم چیست؟ پول هایمان؟ دوستی هایمان؟خانواده و عزیزانمان؟ متاسفانه جواب هیچ یک از این ها نیست. با ارزش ترین سرمایه هر انسان در زندگی وقت اوست. اگر زمان نداشته باشیم هیچ یک از موارد بالا را هم نداریم.   گهی زین به پشت و باز هم ... حال بیایید یک سوال دیگر از خود بپرسیم. این...