تگ - گپ مجازی

گپ مجازی جایگزین جلسه های حضوری

گپ مجازی جایگزین جلسه های حضوری جلسه های حضوری قشنگتون رو، با گپ های مجازی خراب نکنید! راستش را بخواهید در دنیای شلوغ و پلوغ این روزها و مشغله های بی پایان کاری، چرا که نه! چه چیزی بهتر از این ابزار همیشه در دسترس تا با آن در کوتاه ترین زمان، از دوستان و آشنایان خود با خبر شویم و احوالی از آنها بپرسیم. اتفاقا چقدر عالی که هر از چند گاهی با یک پیام ساده همدیگر را خوشحال کنیم و به یاد هم باشیم. گپ های مجازی جایگزین جلسه های حضوری اما مشکل از جایی شروع میشود که این "هر از چند گاهی" میشود همیشه! آدم ها...