چهره ها و اساتید

رزومه اساتید و چهره های سواد رسانه


محسن باقری

آقای محسن باقری

امنیت مجازی, تبلیغ مجازی موثر, رژیم مصرف رسانه, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

عباس صالحی

آقای عباس صالحی

بازی های رایانه ای, رژیم مصرف رسانه, مبانی سواد رسانه

آقای مصطفی ضابط

آقای مصطفی ضابط

بازی های رایانه ای, تبلیغ مجازی موثر, رژیم مصرف رسانه, مبانی سواد رسانه

آقای جواد رحیمی

آقای جواد رحیمی

شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای علیرضا خوش منظر

آقای علیرضا خوش منظر

مبانی سواد رسانه