شبکه های اجتماعی

محسن باقری

آقای محسن باقری

امنیت مجازی, تبلیغ مجازی موثر, رژیم مصرف رسانه, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای جواد رحیمی

آقای جواد رحیمی

شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای ابراهیم مهرانی

آقای ابراهیم مهرانی

امنیت مجازی, بازی های رایانه ای, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای حامد آزادی

آقای حامد آزادی

بازی های رایانه ای, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه

آقای مهدی اسماعیلی سادیانی

آقای مهدی اسماعیلی سادیانی

بازی های رایانه ای, شبکه های اجتماعی, مبانی سواد رسانه